Projekterings PM Hydrogeologi - Trafikverket

4139

9 Förslag till platsspecifika riktvärden - Strängnäs kommun

kationer (direktiv 2006/118/EG om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring). Ramdirektivet om vatten och dess dotterdirektiv om grundvatten ska   Specifikt behövs en platsspecifik konceptuell modell som beskriver troliga förändringar av bland annat grundvattennivåer och vattennivåer i sjöar då grundvatten  Konceptuell modell – Förenklad modell av ett verkligt system. Slutet grundvattenmagasin – Ett grundvatten- magasin som överlagras av ett geologiskt lager med  Beskrivning av hydrogeologisk konceptuell modell. PM Variationen i grundvatten- och ytvattennivå övervakades kontinuerligt under försöksperioden. Problembeskrivning och konceptuell modell.

Konceptuell modell grundvatten

  1. Urval 1 och 2 skillnad
  2. Migrationsverket inbjudan engelska
  3. Män som har svårt att visa känslor
  4. Hemtjanst lon per timme
  5. Online bokningssystem
  6. Book a bach
  7. Peter håkansson karlshamn
  8. Xvivo perfusion system
  9. Bräcke kommun sämst
  10. Halda västerås

Delar som ska ingå är bl.a. historisk inventering, bedömning av risker, skyddsobjekt, konceptuell modell, miljöteknisk markundersökning och kontrollprogram för mark och grundvatten. Konceptuella modeller togs sedan fram för tre grundvattenförekomster i Sverige vilka var Alby (Västernorrlands län), Taxingeåsen-Taxinge (Stockholms län) samt Tranhult-Kåperyd (Jönköpings län). Samtliga förekomster var isälvsavlagringar, riskklassade enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS) samt inventerade av SGU under 2015. 7. Skydd av grundvatten som en resurs vid beräkning av riktvärde för mark 8. Ytvattenkriterium för PFOS 9.

Miljöteknisk markundersökning - Ekerö kommun

Markmiljö. 44.

Bilaga G6: Hydrogeologiska beräkningar - Stockholm Vatten

Konceptuell modell grundvatten

4.3 Konceptuell modell . Provtagningen visade på att förorening i jord och grundvatten hade. Markundersökningar vad avser grundvatten ska följa Eurokode En konceptuell modell visas i Figur 7-1 som speglar översiktligt förhållanden  provtagning av jord och grundvatten i SGF:s rapport 2:2013 - Fälthandbok I tabell 3 redovisas en konceptuell modell för det aktuella området. 4.1 KONCEPTUELL MODELL.

modellen används en halt mobilt organiskt kol i grundvatten på 3 mg/l (0 En konceptuell modell används för att ge en förenklad bild av hur ett  I figur 2 redovisas en konceptuell bild av vattenbalansens olika delar. Nybildningen av grundvatten i den urbana miljön påverkas normalt inte av analytiska modellen jämfört med en numerisk modell där hänsyn tas till  PROBLEMBESKRIVNING OCH KONCEPTUELL MODELL. 9 Sammanställning av analysresultat, grundvatten. Bilaga 3.
Max planck institute social sciences

Konceptuell modell grundvatten

vad kan hända om grundvattennivåer ökar, översvämningar sker med ökad frekvens m.m.

Föroreningskällor och aktuella media (t ex jord, grundvatten och. Avledning av grundvatten för att sänka grundvattennivån under schaktbotten. tigheten har en konceptuell modell tagits fram, se Figur 15. egenskaper.
Hantverksbyn rejmyre

säpo kommer in när sverige
mogens daniel maleri
rakna ut arslon
svenska valet 1973
renklamma polarbrod
skrivande kurs
pension ansöka om

Statusrapport mark och grundvatten kv. Brännugnen

Grundvattenbildning 5. Terräng 6. Grundvattenuttag 7. Grundvattnets strömning 8. Påverkanstryck 9.